Sprzedaży projektu HOUSE 35

Definicje

 • Regulamin – regulamin sprzedaży produktu
 • Kupujący –osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Produktów wyrażając swoją wolę poprzez dokona zapłaty za produkt.
 • Produkt – każdy udostępniony odpłatnie materiał w formie elektronicznej
 • Przelew bankowy – płatność dokonana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe bądź stacjonarne lub w Urzędzie pocztowym/Agencji.
 • Cena – wartość Produktu w formie elektronicznej uwidoczniona na stronach poszczególnych Produktów, zgodna z obowiązującym cennikiem z pominięciem kosztów bankowych.
 • Sprzedawca – MOC DREWNA Mariusz Paluszek z siedzibą Koszęcin ul. Dąbrówki 118 NIP 575-164-50-59

Zapisy

§1
 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktu od Firmy Moc Drewna Mariusz Paluszek kontakt e-mail 1mocdrewna@gmail.com
§2
Produkty
 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapozna się z opisem i informacjami o Produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Produkty udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF
§3
Dokonanie zakupu
 1. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści KUPUJĘ lub KUPUJE i dokonaniu płatności na konto firmy Moc Drewna Mariusz Paluszek
 2. Zakupów w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
§4
 Wymagania techniczne
 1. Warunkiem korzystania z Formularza jest posiadanie przez Kupującego sprawnego urządzenia pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze wersje przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Formularzem.
 2. Do korzystania z Formularza wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem korzystania z Produktów jest posiadanie programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.
§5
Własność intelektualna i prawa autorskie
 1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw autorskich chyba, że autorem nie jest Sprzedawca, w takim wypadku prawa te przysługują ich twórcy.
 3. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do Produktu. Kupujący może korzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową Produktu, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Produktu. 4. Kupującemu nie wolno w szczególności:
  1. Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).
  2. Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.
  3. Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie, jako swojej własności.
  4. Ingerować w treść i zawartość w Produkcie.
  5. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.
§6
Zaproszenie do składania ofert
 1. Treści zawarte na Serwisie, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz ich cen znajdujących się w Serwisie oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
§7
Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
 1. 1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail 1mocdrewna@gmail.com
 3. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 4. Aby umowa była zawarta, konieczna jest wpłata na konto 23 1050 1155 1000 0097 2391 1427
 5. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez Kupującego na pocztę e-mail potwierdzenia zamówienia oraz rachunku.
 6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności za produkt oraz zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedawcy.
 7. Zakupiony Produkt zostaje udostępniony Kupującemu jako załącznik w mailu, dopiero po zawarciu umowy, maksymalnie w ciągu 5 dni od momentu zaksięgowania opłaty za Produkt na koncie Sprzedawcy.
 8. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Kupującego.
 9. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew bankowy.
 10. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy równowartości Ceny zamówionego Produktu.
 11. Kupujący, który chce otrzymać fakturę , zobowiązany jest podań prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury.
 12. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści Regulaminu.
 13. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, na otrzymywanie od Serwisu wiadomości o charakterze informacyjno-reklamowym drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
§8
 Reklamacje
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (umowy o dostarczanie treści cyfrowych) do momentu dokonania przelewu na Konto Sprzedawcy .
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 7 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 4. Kupujący będący przedsiębiorcą nie ma prawa do reklamacji na podstawie rękojmi.
 5. Kupujący, który chce skorzystać z prawa reklamacji na podstawie rękojmi, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową (reklamacja).
 6. Wszelkie ewentualne reklamacje Kupujący winien zgłaszać drogą mailową na adres e-mail wskazany w §1 pkt. 1 pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji oraz wszystkie niezbędne dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany w § 8 pkt. 6 Regulaminu. Wszystkie dane Kupującego powinny być zgodne z danymi wpisanymi wcześniej w Formularzu.
 8. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila ze zgłoszeniem reklamacji, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sprzedawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 9. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktu z umową sytuację, gdy Kupujący nie może otworzyć przesłanych materiałów ze względu na niespełnienie przez niego wymagać, o których mowa w § 4.
 10. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli przesłany plik jest uszkodzony lub jeżeli zawartość Produktu jest niezgodna z opisem podanym przez Moc drewna przed jego zakupem przez Kupującego. Kupującemu nie przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, jeżeli „nie podoba mu się” zawartość produktu, ani w przypadku zmiany prawa.
 11. Kupujący zgłaszając reklamację, może żądać jedynie wymiany dostarczonego pliku na inny, nieuszkodzony.
 12. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dołączonym rachunkiem .
 13. wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny. 13. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktu lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila z reklamacją przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca może nie uwzględnić reklamacji Kupującego. W takim wypadku przesyła Kupującemu uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.
§9
Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1.  prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2.  adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3.  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Portalu;
  4.  dobrowolności podania danych.
 4. Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.
§10
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
 2. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
  teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
  1. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
  1. siły wyższej;
  2. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  3. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
  4. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
  5. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie.
  6. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  7. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.
  8. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez Kupującego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 4. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.
§11
Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym wraz z ofertą w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy na maila kontaktowego wskazanego w § 1 pkt. 1 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.
 3.  Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych z Kupującym właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy chyba, że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 4 przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 kodeksu cywilnego.
 7. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży Produktów – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.
 8. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów firmy Moc Drewna Mariusz Paluszek wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020